מדיניות פרטיות – גלית אבינועם

אנו, גלית אבינועם (להלן: “החברה” או “אנחנו“) מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: “המשתמש(ים)” או “אתה“) בפלטפורמה שלנו ומחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרתה. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בפלטפורמה. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“) תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש,  (להלן: “תנאי השימוש“) אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה ו/או ההתחברות לפלטפורמה ו/או בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או במסירת מידע אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש בפלטפורמה, בכל אופן.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

2.  איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים בפלטפורמה:

 א. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: “מידע לא אישי“). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש בפלטפורמה, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בפלטפורמה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו”ב.
 ב. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: “מידע אישי“). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, או מזהים אחרים בעלי מאפיינים דומים לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
 • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בפלטפורמה, ולפני הכניסה לפלטפורמה, מידע שסופק מרצונם החופשי לספקי ונותני שירותי החברה, לצורך קבלת סיסמא ושם משתמש לפלטפורמה. מידע אישי כולל מספר הילדים, גילאי המשתמש ומשפחתו, העדפות עיצוביות, תקציב עיצוב לדירה, כתובת הדירה שנרכשה וכו’.
 • במסגרת טופס יצירת קשר בפלטפורמה, משתמשים נדרשים למסור שם מלא, טלפון וכתובת דוא”ל. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

ככל שהמשתמש יבקש לבצע תשלומים עבור השירותים אזי תשלומים אלה יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים להלן), והמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי וכו’) (ראה להלן מידע נוסף בעניין זה). מידע זה לא יישמר על ידי החברה.

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך בפלטפורמה.

על פי חוק, אינך מחויב למסור מידע אישי. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את הפלטפורמה והשירותים וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע.

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:

 • באמצעות כניסתך לפלטפורמה ושימושך בה. כאשר אתה מבקר או משתמש בפלטפורמה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת מילוי טופס יצירת הקשר, או בעת מילוי השאלון הווירטואלי שלנו.
 • אנו מקבלים מידע אישי עליך מצדדים שלישיים קשורים. הקבלן ממנו רכשת דירה או אנשי המכירות של הפרויקט בו רכשת דירה איתם אנו עובדים, מעבירים לנו מידע אישי עליך שסיפקת להם במסגרת התקשרותך איתם, על-מנת שנוכל לספק את תוצרי השירות ולצורך שימושך בפלטפורמה ובשירותים.

4. מטרות איסוף ושימוש במידע  אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור הפלטפורמה והשירותים הניתנים במסגרתו.
 • לספק את השירות באמצעות הפלטפורמה (ובשלב מאוחר יותר- את תוצרי השירות).

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

 • להתאים, לפתח ולשפר את הפלטפורמה והשירותים הניתנים במסגרתה.
 • להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש בפלטפורמה וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים בפלטפורמה שלנו.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים בפלטפורמה והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של בדיקת נאותות עסקי החברה בקשר להשקעה בחברה או עסקה לרכישת החברה שכתוצאה ממנה תשתנה השליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן) ועל-מנת שנוכל לספק את השירותים; (יא) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (יב) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

אנו כמובן מעריכים את החשיבות של המידע האישי שלך הנובע מאופיו. לפיכך, בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, נעשה את השימוש המינימאלי הנדרש וכן נחשוף את המידע למספר המועט ביותר ל אנשים שנדרש על מנת להגשים את המטרה, תוך שמירה על המידע האישי מפני גילוי רחב ושימוש שלא לשם המטרות המנויות לעיל.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לעשות זאת באמצעות האזור האישי של החשבון שלך בפלטפורמה, או לחלופין, לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: galitap@gmail.com ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי, לרבות מידע אגרגטיבי ו/או אנונימי, לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת הפלטפורמה והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוכרים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. החברה לא תישא באחריות או בחבות בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע.

8. שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת הפלטפורמה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את חברת כרטיסי האשראי והסליקה, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: WWW.PAYPAL.COM, שירותי אחסון של  אתר האינטרנט. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

9. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש בפלטפורמה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: “טכנולוגיות מעקב“). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לפלטפורמה), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בפלטפורמה.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.

עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך הפלטפורמה תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו”ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

10. אמצעי תשלום

אם החלטת לרכוש את השירותים (בהתאם לתנאי התקשרות אשר ימסרו לך בנפרד מתנאים אלו), ניתן יהיה לשלם את התשלומים באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים (“ספקי שירותי סליקה“), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.

11. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זו.

12. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהפלטפורמה ומהמידע הנאסף במסגרתה ובקשר אליה, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של הפלטפורמה ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא”ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש בפלטפורמה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתרנו או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בפלטפורמה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

13. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה galitap@gmail.com אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.