אנו, גלית פנינה אבינועם (להלן: “החברה” או “אנחנו”) מברכים אותך על שימושך בחנות לטובת עיצוב ותכנון דירת מגורים (להלן: “הפלטפורמה )הפלטפורמה מספקת שירות מקוון המאפשר לרכוש  שרותי עיצוב ותכנון דירה או מוצרים לתכנון הדירה, בכפוף לתכניות הקבלן ו/ או אחר בהתאם להעדפות שלכם. כל שימוש בפלטפורמה על ידי משתמש (להלן: “המשתמש(ים)” או “אתה“), ייעשה בהתאם לתנאים ולהוראות המצוינים במסמך זה.

 1. הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך, שימושך בפלטפורמה, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק [לינק למדיניות פרטיות] (להלן, ביחד: “התנאים“). אתה מסכים כי כמשתמש בפלטפורמה, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בפלטפורמה. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש בפלטפורמה, בכל אופן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 1. הפלטפורמה

הפלטפורמה מספקת שירות מקוון , חנות לרכישת מוצרים לעיצוב הבית וחללים נוספים, ושירות מקוון לעיצוב ותכנון דירה בהתאם להעדפותיו בתחום העיצוב וזאת באמצעות מילוי שאלון וירטואלי שיוצג למשתמש. בסופו של הליך זה, יישלחו למשתמש מצגת חומרים וגוונים, תכניות ופריסות,  פירוט נתונים ומפרטים של החלל המטופל והכל בהתאם לתכניות הדירה כפי שהועברו אל  גלית אבינועם (להלן: “תוצרי השירות“)

הפלטפורמה עשויה להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-“look and feel” של הפלטפורמה, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בפלטפורמה או דרכה (“התכנים“). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות גלית אבינועםו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

כמו כן, הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר המצוי בפלטפורמה (להלן: “טופס יצירת קשר“).

במידה שהמשתמש יהיה מעוניין לרכוש את תוצרי השירות לשם העברתם לקבלן הדירה אותה רכש המשתמש, לצרכי עיצוב ותכנון הדירה (להלן:” השירותים“), המשתמש יתבקש לשלם את התמורה המתאימה ולתת הסכמתו בנפרד מהסכם זה, ויחולו עליה תנאים נוספים לתנאי הסכם זה.

הפלטפורמה והתכנים ניתנים לך “כמות שהם” (“AS IS”). המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש בפלטפורמה ובתכנים אחרים של צדדים שלישיים הזמינים באמצעות השימוש בפלטפורמה הינם באחריותו הבלעדית, וכי אין לחברה, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: “נציגי החברה”), כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בהם, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד הפלטפורמה, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בתכנים, בפלטפורמה או בשירותים הניתנים במסגרתם או באמצעותם.

תוצרי השירות בפלטפורמה אינם מהווים המלצה לרכישת המטבחים, כלי הסינטריה, הריצוף וכל שאר המוצרים המופיעים בה_ ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם. התאמת מידות ופרטים טכנים, ואחריות החברה ,יינתנו ויבוצעו אך ורק לאחר התשלום הנקוב וחתימה על הסכם בנפרד.]. מובהר כי תוצרי השירות אשר יוצגו למשתמש מבוססים על פרטים כפי שנמסרו לחברה ו/או לנציגי החברה המורשים על ידי הקבלנים מהם נרכשה הדירה ו/או מצדדים שלישיים קשורים אחרים, ולכן החברה אינה יכולה להיות אחראית לתוכנם. למשתמש לא תהיה כל טענה נגד החברה ו/או לנציגי החברה המורשים, בגין מטבחים, כלי סינטריה, ריצוף והמוצרים שנרכשו .

 לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע בפלטפורמה ובתוצרים.

לידיעתך: השימוש בפלטפורמה אינו כרוך בתשלום. עם זאת, אם תבחר לרכוש את השירותים, תתבקש לקבל על עצמך את תנאים נוספים אשר מאוגדים במסמך נפרד. שירותים אלו יהיו כפופים לתשלום כפי שיקבע על-ידי החברה ויוסכם על ידך. כמו כן, הנך מאשר כי ייתכן וספק האינטרנט שלך יגבה תשלום עבור השימוש ברשת האינטרנט, תחזוקת הרשת ושימוש במידע, לפי התעריפים שייקבעו על ידו ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תשלומים עבור השירותים עשויים להיות מעובדים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות). אנו רשאים להוסיף או לשנות את ספקי שירותי הסליקה עמם אנו מתקשרים לצורך הענקת השירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ספקי שירותי הסליקה מאפשרים לך לשלוח תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק. אנו לא שולטים ואיננו קשורים עם ספקי שירותי הסליקה, שהם קבלנים עצמאיים ואין להם כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם החברה. החברה אינה אחראית בשום אופן למעשים (או מחדלים) של ספקי שירותי התשלום. השימוש בספקי שירותי הסליקה הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי ספקי שירותי הסליקה בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.

 1. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בפלטפורמה. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש בפלטפורמה, בתכנים ובתוצרי השירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בפלטפורמה, בתכנים ובתוצרי השירות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש; (ג) להסיר או להפריד מהפלטפורמה, התכנים ותוצרי השירות כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מצהיר ומתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה; (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לפלטפורמה ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת הפלטפורמה או השרתים או הרשתות המאחסנות את הפלטפורמה, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתרים שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות הפלטפורמה או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית הפלטפורמה; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לפלטפורמה; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או בפלטפורמה או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים ו/או בתוצרי השירות בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהפלטפורמה ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפלטפורמה; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לפלטפורמה או לתכנים, כל וירוס, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש בפלטפורמה, בתוצרי השירות ו/או בתכנים לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש בפלטפורמה ו/או; (טז) להפר אי אלו מהתנאים.

 1. פנייה אלינו באמצעות הפלטפורמה

על מנת לפנות לחברה באמצעות הפלטפורמה, יהיה על המשתמש למלא טופס יצירת הקשר הנמצא במייל הבא galitap@gmail.com. על המשתמש למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה.

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בפלטפורמה. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, בכדי להיכנס, להתחבר או להשתמש בפלטפורמה יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

 1. זכויות קניין רוחני

הפלטפורמה, לרבות התכנים והנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: “הקניין הרוחני“) הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש זכות אישית, הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש בפלטפורמה, בתכנים ובשירותים הקשורים בפלטפורמה אך ורק לצורך קבלת החלטה האם לרכוש את השירותים. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.

היה שהמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק (היזון חוזר), הערה או הצעה כלשהי לגבי הפלטפורמה ו/או שירותי החברה (“פידבק“), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

המשתמש מסכים בזאת כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

 1. סימני מסחר ושמות מסחריים

הלוגואים (הסמלילים) של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם הפלטפורמה או השירותים הניתנים במסגרתם (להלן:”סימני המסחר של החברה“) הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע בפלטפורמה שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים“). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים בפלטפורמה (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.   

 1. זמינות הפלטפורמה

זמינות ופונקציונאליות הפלטפורמה והשירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהפלטפורמה ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי הפלטפורמה והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של הפלטפורמה לפעול או להיות נגישה, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’). היה שתידרש תחזוקה לפלטפורמה באופן אשר ישפיע על זמינותה, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד. 

 1. שינויים בפלטפורמה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בפלטפורמה תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת.

המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת הפלטפורמה, התכנים ו/או תוצרי השירות.

 1. קישורים לאתרים צדדים שלישיים

קישורים מסוימים המופיעים בפלטפורמה, מאפשרים למשתמשים לעזוב את הפלטפורמה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה. אתרים ושירותים מקושרים אלה אינם בשליטת החברה וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים לזמינותם, אינם מאשרים ואינם אחראיים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, החברה ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסת המשתמש, שימושו והסתמכותו על אלה והאינטראקציות שלו עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותו של המשתמש ועל חשבונו בלבד.

רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו.

 1. הסרת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, הפלטפורמה, תוצרי השירות והתכנים ניתנים למשתמשים “כמות שהם” (AS IS). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. זכויות כאמור יחולו במידה המעטה ביותר המותרת על פי החוק.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי הפלטפורמה, תוצרי השירות והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים בפלטפורמה, ו/או (3) כי תוצאות השימוש בפלטפורמה ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש בפלטפורמה, בתוצרי השירות ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית.

היה שסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 1. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג’, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהפלטפורמה, משימוש בתוצרי השירות ו/או בתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש בפלטפורמה, ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש בפלטפורמה או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של עשרה (10) שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

היה שסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 1. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו בפלטפורמה ו/או בתכנים ו/או בתוצרי השירות שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו בפלטפורמה, בתוצרי השירות או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” בעמוד הבית של הפלטפורמה בקישור ששמו “תנאי השימוש מעודכנים ליום __X__” ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה יתכן והעברת לחברה במסגרת השימוש בפלטפורמה. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך בפלטפורמה לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 1. הפסקת פעילות הפלטפורמה וסיום התנאים

החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לפלטפורמה ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לתוצרי השירות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.

בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות הפלטפורמה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות הפלטפורמה.

הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף “כללי” ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות. 

 1. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהפלטפורמה תעמוד לך במשך  חודש אחד (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה שייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

 1. שאלות

במידה שיש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: galitap@gmail.com אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.